บริการเสริม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล พหุสื่อ หรือสื่อผสม ซึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ร่วมให้บริการเสริมเป็นผู้จัดทา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ

ข้อกาหนดและวิธีการใช้บริการเสริม

1 การใช้บริการเสริมประเภทที่กาหนดให้ต้องใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

2 ผู้ใช้บริการเสริมมีสิทธิทารายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจานวนครั้งและจานวนเงินที่ผู้ให้บริการกาหนดไว้ ตามรายละเอียดของบริการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัสประจาตัวผิดเกินกว่าที่กาหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทารายการใดๆ ได้อีกจนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขให้สามารถใช้บริการได้ดังเดิม

3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดจากผู้ใช้บริการแทนผู้ร่วมให้บริการเสริม
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเสริมด้วย

4 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู้ให้บริการต้องดาเนินการดังกล่าวทันที และกรณีมีข้อโต้แย้งหากผู้ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริมโดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว

5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศนั้นเปิดให้บริการนั้นๆ โดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติตามที่ผู้ให้บริการประเทศนั้นๆ หรือผู้ให้บริการได้กาหนดไว้